Medlemsvilkår og personvern

Formålet med fordelsprogrammet Trumf er å kunne tilby medlemmer bonussparing på kjøp av varer og tjenester hos Trumf-partnere. Videre å gi tilpasset informasjon, medlemsfordeler og tilbud slik at partnerne er i stand til å gi medlemmene mest mulig bonus.  I tillegg ønsker vi å forbedre våre butikker og tjenester gjennom generell innsikt i kjøpstrender. 

Trumf medlemsvilkår

Sist endret 26.03.2019

Trumf er et fordelsprogram levert av Trumf AS som gir deg bonusopptjening basert på kjøp av varer og tjenester hos våre partnere. Effektiv og tilpasset medlemskommunikasjon bidrar til høyest mulig bonussparing og er en viktig del av Trumf-programmet. Måten dette gjøres på kan du i stor grad styre selv, gjennom dine samtykker og eventuelle reservasjoner. Du finner mer informasjon om Trumf og fordelene med å være Trumf-medlem på trumf.no.

Dersom du har spørsmål til tjenesten eller medlemsvilkårene kan du kontakte vår kundeservice. Du finner også svar i ofte stilte spørsmål.

 

Avtalen og partene Les mer

Denne medlemsavtalen består av vilkårene i dette dokumentet, Trumfs personvernerklæring og de samtykker du har gitt i tilknytning til tjenesten. Dine samtykker kan du administrere på profilsiden. I tillegg gjelder også de til enhver tid relevante bestemmelser som følger av norsk lov.

Når du registrerer deg som Trumf-medlem, inngår du en avtale med Trumf. Partene i avtalen er deg som medlem og Trumf AS. Du må ha gjort deg kjent med og akseptert denne medlemsavtalen. Trumf-medlemmer i samme husholdning kan opprette felles medlemskap, se eget punkt om "felles medlemskap".

Trumf-medlemskap kan kun inngås for privatpersoner over 15 år. Det er en forutsetning for opptjening av bonus at du er bosatt i Norge.  

Opptjening av bonus og andre Trumf-fordeler Les mer

Du sparer Trumf-bonus ved kjøp av bonusgivende varer og tjenester fra Trumf-partnere. Noen tjenester kan ha periodisk bonusavregning.

Du får Trumf-bonus hver gang du benytter Trumf-kortet, registrert bankkort eller andre godkjente og registrerte betalingsmåter. Det er først når du har mottatt bekreftelse fra Trumf om at bankkortet er registrert, at bonusopptjeningen ved betaling med bankkort kan starte. Du kan kun registrere bankkort du selv eier. 

Trumf forbeholder seg retten til å korrigere bonus som er godskrevet ved en feil, også i tilfeller hvor feilberegninger skyldes forhold på Trumfs side, samt bonus opptjent i strid med medlemsvilkårene eller lov. Retten til korrigering gjelder selv om bonusen er brukt før feilen ble oppdaget.

Du finner informasjon om dine kjøp og oppspart bonus på profilsiden på trumf.no. Tiden det tar før bonusen godskrives din Trumf-konto vil kunne variere. Vanligvis tar det 1-2 dager fra du foretar et kjøp til dette vises i kjøpshistorikken. Kjøp gjort hos ViaTrumf tar lengre tid.

Grunnlaget for bonusopptjeningen vil kunne variere. Dette gjelder både hvilke varer og tjenester du får bonus på, hvilke delavtaler du har inngått med våre partnere og hvor stor bonusen er til enhver tid. Visse dager tilbys ekstra bonusopptjening (Trippel-Trumf). Informasjon om dette gis på SMS, e-post og på nettsidene til Trumf eller Trumf-partnerne. Du finner oppdatert informasjon om hvordan du sparer Trumf-bonus og hvilke fordeler som ligger i fordelsprogrammet her.

Kundedialog Les mer

For å administrere medlemsavtalen må vi sende vi deg kvartalsvis e-post og i enkelte tilfeller SMS. Dette kan for eksempel være oversikt over saldo og bonussparing.

For å gi deg best mulig grunnlag for å spare bonus vil vi sende deg ukentlig e-post og månedlig SMS. Dette kan du reservere deg mot. Les mer i vår personvernerklæring.

Hvilke partnere du ønsker å motta dialog fra og grad av personalisering kan selv du styre på din profilside.

Felles medlemskap Les mer

I et felles medlemskap spares bonus fra hvert av medlemmene på en felles konto, og hvert medlem har rett til å gjøre uttak av fellesskapets opptjente bonus.

Fordelen ved å spare bonus i et felles medlemskap er at det gir samlet oversikt over handel for husholdningen, og at kommunikasjon og tilbud vil kunne tilpasses husholdningens samlede forbruk.

Medlemmene i et felles medlemskap har samme rettigheter til fellesskapets oppsparte bonus, og har innsyn i hverandres opplysninger. Kontakt kundeservice for å gjøre endring i et felles medlemskap, for eksempel dersom en i husstanden flytter.

Invitasjoner til felles medlemskap som ikke har blitt benyttet vil bli slettet etter 90 dager.

Hvordan ta ut Trumf-bonus Les mer

Opptjent Trumf-bonus kan du velge å få overført til din bankkonto, til Nordic Choice Club, til SAS EuroBonus eller bruke bonusen i butikk. Dette bestiller du selv under "Bruk bonus" som innlogget eller ved å kontakte kundeservice.  

Oppsigelse av medlemskapet Les mer

Du kan si opp medlemskapet ved å ringe kundeservice eller sende skriftlig oppsigelse til Trumf på trumf.no. Opptjening av Trumf-bonus opphører samtidig med at oppsigelsen er registrert.

Har du et individuelt medlemskap vil oppspart Trumf-bonus utbetales til deg. Opptjent bonus tilfaller Trumf dersom du ikke fremmer krav om uttak av bonus innen tre år. Foreldelsesfristen løper fra opptjeningstidspunktet. I et felles medlemskap kan du kun si opp avtalen for deg selv. Oppspart bonus og registrerte opplysninger forblir i det felles medlemskapet.

Ved brudd på Trumfs medlemsbetingelser, misbruk av Trumf-kort eller annet mislighold, forbeholder Trumf seg retten til å si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning. For et felles medlemskap kan slik oppsigelse gjelde alle deltakere i medlemskapet.

Ved endring i vilkår som krever aktiv aksept, og der medlem ikke ønsker å gi fornyet aksept, forbeholder Trumf seg retten til å si opp avtalen med 3 måneders varsel. Dette gjelder også dersom Trumf beslutter å avvikle medlemskonseptet.

Administrasjon og vedlikehold av medlemskapet Les mer

Du er selv ansvarlig for å melde endring av navn, adresse og andre opplysninger som er gitt til Trumf, så snart som mulig. På profilsiden som innlogget kan du endre opplysninger som etternavn, adresse, telefon, e-post og bankkontonummer. Ønsker du å endre lagrede opplysninger som du ikke kan legge inn selv må du kontakte Trumf kundeservice. Har du endret fornavn må du legge ved kopi av attest fra Folkeregisteret.

Trumf har ikke ansvar for manglende opptjening av bonus eller at du ikke får benyttet deg av tilbud og tjenester som følge av at dine personopplysninger ikke er korrekte og oppdaterte.

Du kan melde deg av kommunikasjon fra våre partnere, uavhengig av hva andre medlemmer i et eventuelt felles medlemskap gjør. Trumf må imidlertid alltid kunne kommunisere med deg for å kunne administrere medlemsforholdet.

Sikkerhet Les mer

Trumf vil iverksette sikkerhetsmessige tiltak som sørger for at dine opplysninger er beskyttet mot uautorisert tilgang og bruk. Dersom du bor på hemmelig adresse eller av ulike årsaker ønsker å bo og leve helt anonymt, ber vi deg allikevel gjøre en egen vurdering av hvorvidt det er fornuftig å bli medlem av Trumf.

Trumf-medlemskapet er personlig og det er ditt ansvar å påse at andre ikke får tilgang til din brukerkonto gjennom hensiktsmessig passordbeskyttelse. Du må ikke dele ditt passord eller innloggingsdetaljer med andre. Hvis du har mistanke om uberettiget bruk av ditt medlemskap må du ta kontakt med vår kundeservice.

Reklamasjon Les mer

Ved eventuell reklamasjon på registrering og beregning av Trumf-bonus, kan Trumf forlange å få fremlagt kvittering. Frist for reklamasjon er 12 måneder fra kjøpsdato.  

Force majeure Les mer

Skulle det oppstå hendelser utenfor Trumfs kontroll, eller en situasjon som Trumf ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av, kan dette hindre Trumf fra å oppfylle sine avtaleforpliktelser, for eksempel ved registrering eller uttak av bonus eller ved kjøp av produkter/tjenester. I slike tilfeller opphører Trumfs forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. 

Endring av medlemsvilkår Les mer

De til enhver tid gjeldende avtalevilkår vil være tilgjengelig på trumf.no. Trumf og Trumf-partnere kan endre medlemsbetingelser, herunder regler for beregning av Trumf-bonus. Slike endringer vil bli kommunisert på trumf.no og eventuelt på e-post. Hvor lang tid det vil ta før varslede endringer trer i kraft, vil bli fastsatt av Trumf etter en vurdering av hvor vesentlig endringen er og hvilke konsekvenser den har for medlemmene. Skulle en endring være av en slik karakter at du ikke lenger ønsker å være medlem av Trumf kan du melde deg ut med øyeblikkelig virkning. 

Disposisjonsrett til Trumf-bonus Les mer

I et felles medlemskap har hvert medlem rett til å gjøre uttak av fellesskapets opptjente bonus. Trumf-bonus kan ikke overføres mellom ulike Trumf-medlemskap. 

Ved dødsfall har andre medlemmer i et eventuelt felles medlemskap full disposisjonsrett over medlemskapets samlede Trumf-bonus. Dersom det ikke foreligger et felles medlemskap overføres Trumf-bonus til boet, forutsatt at gyldig skifteattest legges frem for Trumf innen tre år.

Overdragelse av avtalen Les mer

Trumf forbeholder seg retten til å helt eller delvis overføre sine rettigheter og plikter overfor deg til et annet selskap som skal drive Trumf-ordningen videre.