Medlemsvilkår og personvern
For å spare bonus som Trumf-medlem inngår du en avtale med Trumf. Ditt Trumf-medlemskap gjør det nødvendig for oss å behandle personopplysninger om deg. Her har vi samlet informasjon om hvordan Trumf behandler dine personopplysninger og hvilke medlemsvilkår som er gjeldende.
Medlemsvilkår Personvern
  • Behandling av personopplysninger
  • Dine rettigheter og generell informasjon
  • Dine samtykker
  • Informasjonskapsler (Cookies)

Behandling av personopplysninger

Sist endret dd.mm.2018

I det følgende gis det en beskrivelse av hvilke personopplysninger Trumf behandler, for hvilket formål vi behandler de og hva som er det rettslige grunnlaget.

Formål Les mer

Formålet med medlemsprogrammet Trumf er å kunne tilby medlemmer bonussparing basert på kjøp av varer og tjenester hos Trumf-partnere, gi tilpasset informasjon, medlemsfordeler og tilbud. I tillegg ønsker vi å få generell innsikt i kjøpstrender.

Ditt Trumf-medlemskap gjør det nødvendig for oss å behandle personopplysninger om deg. Vår behandling av personopplysninger skjer i samsvar med personopplysningsloven, bokføringsloven og annet relevant regelverk. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor disse samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har som registrert hos oss.

Administrasjon av kundeforholdet Les mer

I forbindelse med tegning av Trumf-medlemskap oppgir du en rekke personopplysninger som navn, adresse, fødselsdato, kontaktinformasjon og eventuelt kontonummer og kortnummer. Vi henter også opplysninger fra eksterne kilder, som adresseregistre, for å kvalitetssikre at de opplysningene vi har om deg er korrekte og oppdaterte.

Vi bruker slike personopplysninger i vår kommunikasjon med deg via e-post, SMS og brev eller på kjøpskvitteringer. Opplysninger som behandles er din Trumf-saldo og sparing, ditt kundenummer, din bonusavtale samt informasjon om aktivering og inaktivering av ditt medlemskap.

For Trumf er det nødvendig å behandle disse personopplysningene for å oppfylle våre forpliktelser i medlemsavtalen. Formålet er å identifisere deg, unngå dobbeltregistreringer, ha oppdaterte opplysninger, gi deg relevant informasjon av betydning for ditt medlemskap og administrere bonusuttak.

Opplysninger om dine kjøp Les mer

Trumf behandler opplysninger om dine kjøp hos Trumf-partnere. Når du bruker Trumf-kortet, Trumf-registrert bankkort/kredittkort eller benytter TrumfID, mottar Trumf informasjon om beløp, produkter, dato/tidspunkt, hvor kjøpet er gjort og eventuell ferdig beregnet bonus fra partner. Hvis du gjør kjøp gjennom ViaTrumf eller Trumf Visa utenom dagligvare eller Shell Mastercard (ikke drivstoff), mottas ikke informasjon om kjøpte produkter. Behandling av disse opplysningene er nødvendig for at du skal få den bonusen du har krav på og således nødvendig for at Trumf skal kunne oppfylle sin del av medlemsavtalen.

Ved kjøp av «Trumf forsikring levert av Frende» behandler vi opplysninger om forsikringstype, beskrivelse av forsikringen, polisenummer, beløp, startdato og sluttdato. Trumf-bonus avregnes periodisk slik at Trumf regelmessig vil motta informasjon om at du fortsatt er berettiget til bonus. Avslutter eller endrer du tjenesten, får vi også informasjon om det, slik at det gjenspeiles i din bonusberegning. Denne informasjonen trenger vi for å kunne beregne bonus slik vi er forpliktet til gjennom medlemsavtalen. Vi har tilrettelagt for å gi deg mer informasjon om selve forsikringen ut fra vår berettiget interesse i å gi deg god kundeservice. Se nærmere om hvilken informasjon dette gjelder på xxxx

Kjøpshistorikk kan bli brukt til profilering, med mindre du ikke ønsker dette. Slike analyser gjøres på bakgrunn av dine kjøp og din respons på vår markedsføring. Dette danner grunnlaget for å sende deg relevante tilbud og fordeler, utarbeide forslag til handlelister med ofte kjøpte produkter og tildele kuponger. Det rettslige grunnlaget for profilering er xxxx
Kjøpshistorikk kan også brukes i analyse for å optimalisere sortimentet hos Trumf-partnere. Slik analyse inneholder ikke personidentifiserbare opplysninger.

Behandling av personopplysninger til andre formål Les mer

Trumf har en berettiget interesse i å sikre at bonusordningen ikke misbrukes. Har vi grunn til å tro at dette skjer, behandles kundedata og opplysninger om kjøpshistorikk som utgangspunkt for videre undersøkelser.
Dersom det oppdages at varer eller produkter må trekkes tilbake av hensyn til for eksempel helse og sikkerhet, kan det bli nødvendig for oss å kontakte deg. Da bruker vi dine kontaktopplysninger samt opplysninger om kjøp. Dette vil vi kunne være rettslig forpliktet til å gjøre. I andre tilfeller er det i vår interesse å gi slik informasjon for å yte god kundeservice.

For å drifte våre nettsider er det viktig for oss å loggføre feilmeldinger og avdekke misbruk, slik at vi kan identifisere årsaker og gjøre relevante forbedringer. Det er i både vår og din interesse at nettsidene fungerer tilfredsstillende og at sikkerheten ivaretas.

Trumf.no benytter SSL-sertifikat (for HTTPS), som sikrer blant annet kommunikasjonen mellom nettstedet og besøkende slik at ingen skal kunne lese eller endre på informasjon som utveksles.

Videre benytter Trumf.no analyseverktøyet Google Analytics som samler inn IP-adresser fra brukerne av nettstedet. IP-adresser anonymiseres og gir oss informasjon om hvordan nettsidene brukes, herunder hva våre besøkende klikker på. Formålet er utarbeidelse av statistikk og forbedring av nettstedet og ivaretar Trumfs interesse i at våre nettsider er så brukertilpasset og velfungerende som mulig. Trumf mottar ikke identifiserbare data fra Google.

Innimellom sender vi ut spørreundersøkelser som eksempelvis omhandler din opplevelse av Trumf konseptet, partnerne og deres produkter. Dette ivaretar vår interesse i å forbedre tjenesten og du velger selv om du ønsker å besvare undersøkelsen. 

Vi kan også behandle opplysninger om deg i andre tilfeller hvor du har gitt spesifikt samtykke til slik behandling. Det gjelder eksempelvis i forbindelse med generell markedsføring, utsendelse av nyhetsbrev fra kjedene og samarbeidspartnere, administrering av Kiwis bursdagsklubb og bruk av cookies. Du kan lese mer om informasjonskapsler her og se vår samtykkeerklæring her.

Hvem utleverer Trumf dine personopplysninger til Les mer

Trumf gir ikke personopplysningene dine videre til andre, med mindre det foreligger et rettslig grunnlag for slik utlevering. I slike tilfeller utleveres kun det som er nødvendig og relevant.

I den grad det følger av medlemsavtalen, kan dine personopplysninger utleveres til Trumf-partnerne som inngår i Trumf-samarbeidet. Mottaker av personopplysningene vil være behandlingsansvarlig ved videre bruk av opplysningene. 

I enkelte tilfeller er Trumf rettslig forpliktet til å utlevere dine personopplysninger til offentlige myndigheter.

Hvem behandler dine personopplysninger på vegne av Trumf Les mer

Flere selskap behandler personopplysninger på våre vegne. Disse kalles databehandlere. Vi har inngått databehandleravtaler med hver enkelt databehandler, som sikrer at behandlingen gjennomføres i samsvar med regelverket. Følgende selskap i NorgesGruppen er sentrale når dine personopplysninger behandles:
– Sylinder AS, for administrasjon av medlemskap, analyse, e-postutsending mm.
– NorgesGruppen Data, for drift av apper, nettsider og underliggende datasystemer. Som ledd i behandlingen overføres personopplysninger til India, Ukraina og USA. For å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå brukes standard personvernbestemmelser vedtatt av EU-kommisjonen.

I tillegg er følgende selskaper utenfor NorgesGruppen er sentrale når dine personopplysninger behandles:
– PostNord Strålfors, utsteder medlemskort
– NETS, for verifikasjon av banktransaksjoner
– Bisnode, kvalitetssikring av data for adressevask
– DnB kort, for Trumf Visa transaksjoner
– Ikano, for Shell Mastercard transaksjoner
– Top Benefits Schemes Ltd, for ViaTrumf
– Andword Grafiske, utsendelse av markedsføringshenvendelser per post
– Questback, Genus og Maze, for utsendelse av spørreundersøkelser
– Frende Forsikring, for Trumf Forsikring
– Google Analytics, for analyse av trafikk på Trumf.no
– New Relic, for tracking av feil og misbruk på nettside

Dine rettigheter og generell informasjon

Dine rettigheter Les mer

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering av uriktige personopplysninger eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrensning i behandlingen og kan på visse vilkår kreve dine personopplysninger overført til deg selv eller annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).
I tilfeller hvor vi bruker dine personopplysninger som grunnlag for profilering, har du rett til å protestere mot dette. Du har også rett til å nekte Trumf å bruke personopplysningene til direkte markedsføring dersom du ønsker det.

Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å logge inn på «Min profil». En tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av en behandling som var basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake.

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter, kan dette gjøres via egne skjemaer som du finner her, eller ved å kontakte kundeservice. Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Du kan også selv se og korrigere en rekke personopplysninger på «Min profil».

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Lagringstid Les mer

I utgangspunktet lagrer vi dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for. Dette vil kunne variere avhengig av hvilket formål det er snakk om.
Detaljert kjøpshistorikk oppbevares i fem år etter krav i bokføringsloven. Deretter lagres kun samlet bonus på ditt medlemskap og gjennomførte bonusuttak oppbevares så lenge medlemskapet består. Øvrige opplysninger anonymiseres.

Opplysninger som brukes til profilering slettes etter senest tre år. 

Dersom du melder deg ut slettes alle opplysninger om deg, med unntak av de opplysninger som bokføringsloven pålegger oss å oppbevare. Dersom ditt medlemskap har vært passivt i tre år, slettes basis personopplysninger utover navn og adresse. Når bokføringslovens krav til lagring har utløpt slettes samtlige personopplysninger om deg.

Når barn som har vært medlem av KIWI bursdagsklubb er over øvre aldersgrense slettes personopplysningene om barna.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker samtykket tilbake, med mindre det finnes et annet rettslig grunnlag for videre behandling.

Klager Les mer

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du ta kontakt med vårt personombud eller klage til Datatilsynet.
Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på www.datatilsynet.no

Endringer Les mer

Hvis det skulle skje endringer i våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre et behov for å oppdatere personvernerklæringen, medlemsvilkår og samtykkeerklæringer. I så fall vil du bli informert om dette når du logger  på trumf.no eller gjennom vår dialog med deg. 

Kontaktpersoner i Trumf AS Les mer

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler i Trumf er Trumf AS ved daglig leder. Kontaktinformasjonen til Trumf AS er:

Adresse: Postboks 300 Skøyen, 0213 Oslo
E-post: kundeservice@trumf.no.
Telefon: 22 56 33 00
Organisasjonsnummer: 976 912 047

Kundeservice
Har du spørsmål om ditt medlemskap, forhold knyttet til din konto eller ønsker innsyn, ta kontakt med Trumf kundeservice på kundeservice@trumf.no eller på telefon: 22 56 33 00.

Personvernombud
Er du uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger eller har spørsmål til behandlingen kan du sende e-post til personvernombud@trumf.no der du beskriver hva saken gjelder.

Dine samtykker

Informasjonskapsler (Cookies)

Hva er Cookies Les mer

Cookies (informasjonskapsler) er en liten informasjonsfil som lagres i nettleseren din når du besøker et nettsted. Hver gang du besøker nettstedet, sender nettleseren informasjon tilbake til nettstedets server for å varsle om din aktivitet på siden. Cookies kan bidra til en bedre brukeropplevelse ved å ta vare på nøkkelopplysninger om dine preferanser, som for eksempel ved å huske valgene du har gjort i et nettsted slik at det blir tilpasset neste gang du besøker nettsiden.

Trumf oppretter cookies når du besøker Trumf.no. Disse brukes for å identifisere brukersesjoner, slik at du slipper å skrive inn ditt brukernavn og passord hver gang du besøker nettsiden. Videre brukes cookies for å føre statistikk over brukeraktivitet på nettsiden slik at vi kan forbedre våre nettsider og måle relevansen av vår annonsering.Trumf.no inkluderer også innhold (annonser og reklamebannere) fra Trumf og våre samarbeidspartnere, som medfører at det opprettes cookies fra de nettstedene som står bak innholdet. Dette kalles tredjepartscookies og brukes til innsamling av statistikk og annonsestyring.

Følgende cookies brukes på Trumf.no Les mer

Trumf bruker Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. De informasjonskapslene som Google laster ned i din browser gjør det kun mulig for Trumf å motta generell webstatistikk. IP-adresser anonymiseres før de overføres til Googles servere. Du kan lese mer om dette her.

Her kan du se en detaljert oversikt over hvilke cookies vi bruker.

Nettbøyer og tredjepartselementer Les mer

På Trumfs nettsider og i e-post fra Trumf benyttes det nettbøyer / pikseletikett og tredjepartselementer. En nettbøye / pikseletikett er et element, for eksempel et gjennomsiktig bilde, som er en del av et nettsted eller en e-post. Pikseletiketter kan brukes til å spore aktivitet på nettsteder eller fastslå tidspunktet for når en e-post blir åpnet. 

Her finner du informasjon om hva disse brukes til.

Samtykke til Cookies Les mer

Cookies er en personopplysning og vår behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre du har blitt informert om og gitt ditt samtykke til dette i samsvar med reglene i e-komloven § 2-7b. Trumf AS er behandlingsansvarlig for bruk av cookies på våre nettsider. Du kan lese mer om dine rettigheter i vår personvernerklæring [lenke]. 

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Du kan lese mer om hvordan du endrer innstillingene i din nettleser og administrerer dine cookies her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/.

Nærmere informasjon om hvordan du kan endre innstillinger for cookies i de meste brukte nettleserne finner du her:

Chrome
Firefox
Safari
Safari på iPhone, iPad eller iPod
Opera
Internet Explorer