Medlemsvilkår og personvern
For å spare bonus som Trumf-medlem inngår du en avtale med Trumf. Ditt Trumf-medlemskap gjør det nødvendig for oss å behandle personopplysninger om deg. Her har vi samlet informasjon om hvordan Trumf behandler dine personopplysninger og hvilke medlemsvilkår som er gjeldende.
Medlemsvilkår
  • Trumf Medlemsvilkår
Personvern

Trumf Medlemsvilkår

Trumf er et medlemsprogram levert av Trumf AS som gir deg bonusopptjening basert på kjøp av varer og tjenester hos våre samarbeidspartnere. Du finner mer informasjon om Trumf og fordelene ved å være Trumf medlem på her.

Sist endret xx.xx.2018 

Generelt om medlemskap i Trumf Les mer

Trumf er et medlemsprogram levert av Trumf AS som gir deg bonusopptjening basert på kjøp av varer og tjenester hos våre samarbeidspartnere. Du finner mer informasjon om Trumf og fordelene ved å være Trumf medlem på her.

Dersom du har spørsmål til tjenesten eller medlemsvilkårene kan du kontakte vår kundeservice på (kundeservice@trumf.no /22 56 33 00). Du finner også svar på ofte stilte spørsmål her.

Avtalen og partene Les mer

Denne medlemsavtalen består av vilkårene i dette dokumentet, Trumfs personvernerklæring og de samtykker du har gitt i tilknytning til tjenesten. Dine samtykker kan du administrere på Min side. I tillegg gjelder også de til enhver tid relevante bestemmelser som følger av norsk lov.

Når du registrerer deg som Trumf-medlem, inngår du en avtale med Trumf. Partene i avtalen er deg som medlem, eventuelt andre personer i din husholdning dersom det er er inngått felles medlemskap, og Trumf AS. Du må ha gjort deg kjent med og akseptert denne medlemsavtalen.

Trumf-medlemskap kan kun inngås for privatpersoner over 16 år. Det er en forutsetning for opptjening av bonus at du er bosatt i Norge.

Opptjening av bonus og andre Trumf-fordeler Les mer

Du sparer Trumf-bonus ved kjøp av varer og tjenester fra Trumf-partnere som kvalifiserer til opptjening. Noen tjenester kan ha periodisk bonusavregning.

Grunnlaget for bonusopptjeningen vil kunne variere. Dette gjelder både hvilke varer og tjenester du får bonus på og hvor stor bonusen er til enhver tid. Du finner oppdatert informasjon om hvordan du sparer Trumf-bonus og hvilke fordeler som ligger i medlemsprogrammet her: https://www.trumf.no/fordeler/. Visse dager tilbys ekstra bonusopptjening (Trippel-Trumf). Informasjon om dette gis på SMS, e-post og på nettsteder.

Du får Trumf-bonus hver gang du benytter Trumf-kortet, registrert bankkort eller andre godkjente og registrerte betalingsmåter. Det er først når du har mottatt bekreftelse fra Trumf om at bankkortet er registrert, at bonusopptjeningen ved betaling med bankkort kan starte. Du kan kun registrere bankkort du selv eier.
Trumf forbeholder seg retten til å korrigere bonus som er godskrevet ved en feil, også i tilfeller hvor feilberegninger skyldes forhold på Trumfs side, samt bonus opptjent i strid med medlemsvilkårene eller lov. Retten til korrigering gjelder selv om bonusen er brukt før feilen ble oppdaget.

Ved innmelding i KIWI bursdagsklubb får registrerte barn til og med sju år en bursdagseske med innhold som bidrag til å arrangere bursdag for ti personer. Se nærmere om innmelding av barn og behandling av barnas personopplysninger i våre personvernerklæring og samtykkeerklæring.

Du finner informasjon om dine kjøp og oppspart bonus på trumf.no (Min side). Tiden det tar før bonusen godskrives din Trumf-konto vil kunne variere, men det tar vanligvis 1-2 dager fra du foretar et kjøp til dette vises i kjøpshistorikken. Kjøp gjort hos ViaTrumf tar noe lengre tid.

Kundedialog og tilpasning av tjenesten Les mer

For at Trumf skal kunne tilrettelegge for best mulig bonusopptjening er vi avhengig av å kunne personalisere og effektivisere vår kundedialog med deg. Som en del av avtalen vil vi sende deg relevante tilbud og fordeler, utarbeide forslag til handlelister med ofte kjøpte produkter og tildele kuponger. Slike tilpasninger bygger på din egen kjøpshistorikk. Du vil motta denne typen informasjon per e-post eller sms, men maksimalt fire e-poster per måned, samt månedlig SMS-kommunikasjon.

Du finner mer informasjon om profilering og annen bruk av personopplysninger som er nødvendig for å administrere ditt medlemskap i vår personvernerklæring [lenke].

Hvordan ta ut Trumf-bonus Les mer

Opptjent Trumf-bonus kan du velge å få overført til din bankkonto, til SAS EuroBonus eller bruke den i butikk. Du kan også velge å gi pengene til et veldedig formål. Dette administrerer du selv på Min side eller ved å kontakte kundeservice.

Trumf utbetaler bonus til medlemmer med egen avtale eller til medlemmer i et eventuelt felles medlemskap. I et felles medlemskap spares bonus fra hvert av medlemmene på en felles konto, og hvert medlem har rett til å gjøre uttak av fellesskapets opptjente bonus.

Felles medlemskap Les mer

Fordelen ved å spare bonus i et felles medlemskap er at det gir samlet oversikt over handel for husholdningen, og at kommunikasjon og tilbud vil kunne tilpasses husholdningens samlede forbruk.

Medlemmene i et felles medlemskap har samme rettigheter til fellesskapets oppsparte bonus, og har innsyn i hverandres opplysninger. Kontakt kundeservice for å gjøre endring i et felles medlemskap, for eksempel dersom en i husstanden flytter.

Oppsigelse av medlemskapet Les mer

Du kan si opp medlemskapet ved å ringe kundeservice eller sende skriftlig oppsigelse til Trumf. Opptjening av Trumf-bonus opphører samtidig med at oppsigelsen er registrert.

Har du et individuelt medlemskap vil oppspart Trumf-bonus utbetales til deg. Opptjent bonus tilfaller Trumf dersom du ikke fremmer krav om uttak av bonus innen tre år. Foreldelsesfristen løper fra opptjeningstidspunktet. I et felles medlemskap kan du kun si opp avtalen for deg selv. Oppspart bonus og registrerte opplysninger forblir i det felles medlemskapet.

Ved brudd på Trumfs medlemsbetingelser, misbruk av Trumf-kort eller annet mislighold, forbeholder Trumf seg retten til å si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning. For et felles medlemskap kan slik oppsigelse gjelde alle deltakere i medlemskapet.

Ved endring i vilkår som krever aktivt samtykke, og der medlem ikke ønsker å gi fornyet samtykke, forbeholder Trumf seg retten til å si opp avtalen med 3 måneders varsel. Dette gjelder også dersom Trumf beslutter å avvikle medlemskonseptet.

Administrasjon og vedlikehold av medlemskapet Les mer

Du er selv ansvarlig for å melde endring av navn, adresse og andre opplysninger som er gitt til Trumf, så snart som mulig. Ønsker du å endre lagrede opplysninger som du ikke kan legge inn selv må du kontakte Trumf kundeservice. Har du endret fornavn må du legge ved kopi av attest fra Folkeregisteret.

Trumf har ikke ansvar for manglende opptjening av bonus eller at du ikke får benyttet deg av token eller andre rabatter som følge av at dine personopplysninger ikke er korrekte og oppdaterte.

Du kan melde deg av kommunikasjon fra våre partnere, uavhengig av hva andre medlemmer i et eventuelt felles medlemskap gjør. Trumf må imidlertid alltid kunne kommunisere med deg på e-post for å kunne administrere medlemsforholdet. På trumf.no kan du endre opplysninger som etternavn, adresse, telefon, e-post og bankkontonummer.

Sikkerhet Les mer

Trumf vil iverksette sikkerhetsmessige tiltak som sørger for at dine opplysninger er beskyttet mot uautorisert tilgang og bruk.

Trumf medlemskapet er personlig og det er ditt ansvar å påse at andre ikke får tilgang til din brukerkonto gjennom hensiktsmessig passordbeskyttelse. Du må ikke dele ditt passord eller innloggingsdetaljer med andre. Hvis du har mistanke om uberettiget bruk av ditt medlemskap må du ta kontakt med vår kundeservice.

Reklamasjon Les mer

Ved eventuell reklamasjon på registrering og beregning av Trumf-bonus, kan Trumf forlange å få fremlagt kvittering. Frist for reklamasjon er 12 måneder fra kjøpsdato.  

Force majeure Les mer

Skulle det oppstå en situasjon som Trumf ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av og som hindrer Trumf fra å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen så som i forbindelse med registrering eller uttak av bonus eller ved kjøp av produkter/tjenester, og hendelser utenfor Trumfs kontroll, opphører Trumfs forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

Endring av medlemsvilkår Les mer

De til enhver tid gjeldende avtalevilkår vil være tilgjengelig på Trumf.no. Trumf og Trumf-partnere kan endre medlemsbetingelser, herunder regler for beregning av Trumf-bonus. Slike endringer vil bli kommunisert på trumf.no og eventuelt på e-post. Hvor lang tid det vil ta før varslede endringer trer i kraft, vil bli fastsatt av Trumf basert på en vurdering av hvor vesentlig endringen er og hvilke konsekvenser den har for medlemmene. Skulle en endring være av en slik karakter at du ikke lenger ønsker å være medlem av Trumf kan du melde deg ut med øyeblikkelig virkning. 

Disposisjonsrett til Trumf-bonus Les mer

Trumf-bonus kan ikke overdras til tredjepart, eller brukes av andre enn medlemmer i et eventuelt felles medlemskap du er med i.

Ved dødsfall har andre medlemmer i et eventuelt felles medlemskap full disposisjonsrett over medlemskapets samlede Trumf-bonus. Dersom det ikke foreligger et felles medlemskap overføres Trumf-bonus til boet, forutsatt at gyldig skifteattest legges frem for Trumf innen 3 år.

Overdragelse av avtalen Les mer

Trumf forbeholder seg retten til å helt eller delvis overføre sine rettigheter og plikter overfor deg til et annet selskap som skal drive Trumf-ordningen videre.