Trumf kundebetingelser

Her finner du våre kundebetingelser. Er det ting du lurer på er du velkommen til å ta kontakt med Trumf Kundeservice.  

1. Hvem kan inngå avtale om Trumf-medlemskap

Trumf-medlemskap kan kun inngås av privatpersoner. Trumf-kort skal ikke brukes for å handle store volum for videresalg eller i næringsvirksomhet. Er du over 15 år kan du inngå avtale om oppsamling av Trumf-bonus. En husstand kan inngå en felles avtale med flere personer i samme husholdning dersom husstanden deler bolig og har felles adresse. I en slik felles husstandsavtale gir medlemmene hverandre likeverdig fullmakt til å representere husstanden i alle mellomværende med selskapet.

2. Oppsamling av Trumf-bonus

Du samler Trumf-bonus ved kjøp av varer og tjenester fra virksomheter som deltar i Trumf-samarbeidet. Du får Trumf-bonus hver gang du benytter kortet eller andre godkjente og registrerte betalingsmåter. Du kan samle Trumf-bonus ved bruk av betalingskort etter at du har fått bekreftelse fra Trumf. Du kan kun registrere bankkort der ditt navn står som eier.

3. Beregning av Trumf-bonus

Hvilken bonussats som opptjenes ved den enkelte handel, varierer avhengig av virksomheten og vil bli kommunisert av den enkelte deltakende virksomhet i butikken eller på deres internettsider og/eller på Trumfs nettsider. Trumf forbeholder seg retten til å trekke tilbake/korrigere godskreven bonus dersom bonusutbetalingen skyldes en feil, herunder feilberegninger fra Trumfs side. Retten til tilbaketrekking/korrigering gjelder selv om bonusen er brukt før feilen ble oppdaget.

4. Oversikt over oppspart Trumf-bonus

Du kan til enhver tid få oversikt over oppspart Trumf-bonus ved å logge inn på trumf.no eller ved å ta kontakt med kundeservice. Dersom du har gitt ditt samtykke til det, vil du motta informasjonen jevnlig på e-post. Tiden det tar før bonusen godskrives din Trumf-konto kan variere avhengig av virksomheten og forventet tid kommuniseres på Trumfs nettsider.

5. Uttak av Trumf bonus

Du kan ta ut Trumf-bonus i kontanter i ulike kanaler eller veksle inn i varer/tjenester. Trumf utbetaler bonus med frigjørende virkning til den som har rett til å disponere og ta ut Trumf-bonus. Dette er medlemmer med egen kundeavtale eller medlemmer i felles husstandsavtale.

6. Force Majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for Trumf å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med uttak av bonus eller kjøp av produkter/tjenester, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter.

7. Overdragelse av oppsamlet Trumf-bonus

Trumf-bonus kan ikke overdras til eller brukes av andre enn medlemmer av samme husstand som deg. Trumf forbeholder seg retten til å helt eller delvis overføre sine rettigheter og plikter overfor deg til et annet selskap som skal drive Trumf-ordningen videre og du samtykker også til at registrerte personopplysninger og dine avtaler med Trumf i slike tilfeller kan overføres på samme vilkår.

8. Behandling og utlevering av kundeinformasjon

Når du bruker Trumf-kortet eller Trumf registrert bankkort/kredittkort overføres det blant annet informasjon om handlet beløp, Trumf-bonus, produkter, dato og hvor kjøpet er foretatt til Trumf. Denne informasjonen kan sammen med informasjon fra eksterne kilder, eksempelvis adresseregistre og lignende, brukes i kortadministrasjonen samt til administrasjon av Trumf-medlemskapet. Denne informasjonen vil gjøres tilgjengelig for andre medlemmer av din husstand dersom det er flere hustandsmedlemmer tilknyttet samme konto.

Trumf, deltakende virksomheter i Trumf-samarbeidet, øvrige selskaper i NorgesGruppen-konsernet og deres underleverandører, kan bruke opplysningene inntatt i innmeldingsskjemaet, samt kjøps- og uttaksinformasjon i den utstrekning dette er nødvendig for at disse skal kunne oppfylle sine avtaler med deg.

Informasjonen kan også benyttes til analyse av kjøpsadferd for å optimalisere sortimentet og drift av butikkene, men da er opplysningene anonymisert.

Informasjonen blir behandlet i henhold til lovverket og retningslinjer gitt av Datatilsynet. Du kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om deg etter denne avtale, samt kreve eventuelle feil rettet. Dette gjøres ved at du tar kontakt med Trumf kundeservice

9. Formidling av tilbud og informasjon basert på kjøps- og uttaksinformasjon

For at Trumf skal kunne oppfylle sin avtale med deg lagrer Trumf informasjon om handlet beløp, Trumf-bonus, produkter, dato og hvor kjøpet er foretatt når du bruker Trumf-kortet eller Trumf registrert bankkort/kredittkort. Det vises for øvrig til Trumf Kundebetingelser punkt 8.

Ved å gi ditt samtykke til dette punkt 9 samtykker du til:
At denne informasjonen ved sammenstilling og analyser benyttes som grunnlag for formidling av relevante tilbud og annen informasjon som kan være av interesse for deg. Hensikten er å gi deg mer relevant informasjon og tilbud.

At dine personopplysninger for markedsføringsformål kan benyttes og sammenstilles med andre virksomheters personopplysninger om deg slik at annonseringen blir mer relevant for deg.

At formidling av tilbud og annen informasjon kan skje ved adressert post, SMS, elektronisk post, eller på annen tilsvarende måte.

At personopplysninger sammenstilles og benyttes til formidling av tilbud og annen informasjon gjennom «Annen digital kommunikasjon» som f.eks. sosiale medier og andre digitale kommunikasjonsnettverk.

At Trumf, deltakende virksomheter i Trumf-samarbeidet, øvrige selskaper i NorgesGruppen-konsernet og deres underleverandører (f.eks. distribusjonsforetak og annonsetilbydere), kan bruke opplysningene inntatt i innmeldingsskjemaet, samt kjøps- og uttaksinformasjon for de ovennevnte formål.

Du kan til enhver tid administrere dine samtykker på trumf.no eller på de deltakende kjedenes nettsider (meny.no, kiwi.no, spar.no, joker.no, jacobs.no)

10. Oppsigelse av avtalen – foreldelse

Opptjente bonuspoeng tilfaller Trumf dersom du ikke fremmer krav om uttak av bonus innen lovens foreldelsesfrist på tre år. Foreldelsesfristen løper fra opptjeningstidspunktet. Ved brudd på Trumfs kundebetingelser, misbruk av Trumf-kort eller annet mislighold, forbeholder Trumf seg retten til å si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning. Du kan si opp medlemskapet ved å sende skriftlig oppsigelse til Trumf, da vil oppsamlet trumfbonus utbetales til deg. Opptjening av Trumf-bonus opphører samtidig med registrering av oppsigelsen.

11. Endringer

Selskapet og de deltakende kjeder og samarbeidspartnere kan endre kundebetingelser, herunder regler for beregning av Trumf-bonus, med en måneds varsel. Endringer vil bli kommunisert på trumf.no.

12. Adresseendringer mv.

Du plikter å melde endring av navn, adresse og andre opplysninger som er gitt i søknadsskjemaet til Trumf og deres samarbeidspartnere.

13. Reklamasjon

Ved eventuell reklamasjon på beregning av Trumf-bonus kan Trumf forlange å få fremlagt kvittering.